sestdiena, 2015. gada 28. novembris

Advents.


Adventa poēma.


Es gaidu,
cerībai pieaugot,
ka līkie ceļi
iztaisnosies,
ar smagu sirdi,
sāpēm,
kamēr gaismas apžilbināts
durvju sargs
atslēdz
Dieva durvis.
(ja būtu iespējams)
Es gaidu,
un es nešaubīšos.
Par niecīgu
Jesses koka atvasi,
kura iesakņojas manī,
mīloša,
citāda,
atbrīvota. 
                                                                            M.Kristīne Šenka (Sr. Christine Schenk, CSJ)

trešdiena, 2015. gada 7. oktobris

Kontemplācija un deja.


Reizi mēnesī, sestdienās, Sv.Jāzepa klosterī, Rīgā iespējams piedzīvot un mācīties kristīgo kontemplāciju un dejas meditāciju.
Rekolekciju dienu vada : m.Diāna OP(dejas meditācijas un dejas un kustību terapijas vadītāja);
Sv.Rakstu studijas: m.Hanna - Rita OP(Mg.Theol).

Šoruden pirmā tikšanās ir 10.oktobrī plkst. 9.00 
klostera kapelā.Priekšzināšanas vai reliģiskā piederība nav būtiska. Sagaidām gatavību palikt klusumā, ievērot dienas kārtību un gribēt kustēties.
Diena ir sadalīta 50 minūšu posmos, kas ļauj piedalīties rekolekciju dienā izvēlētajā laikā(var pievienoties, ja telpas durvis ir atvērtas).
Lūdzam ņemt līdzi vieglus, klusus(pāraujamos) apavus, pārtiku kopīgam galdam, rakstāmlietas un Sv.Rakstus(ja ir).
Pieteikšanās, rakstot meilu: noela_op@yahoo.de, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, garīgo vingrinājumu pieredzi, piedalīšanās laiku.
Iespējams arī nakšņot mūsu rekolekciju mājā, par ko lūdzam vienoties pirms ierašanās.
Iespējamais ziedojums: Eiro 15,-/diena vai 3,-/stunda.
Ziedojumu iespējams aizvietot ar darbu.
Vairāk info: www.betanija-op.lv - aktuāli vai zvanot: 26177063(9  - 17)m.Diānai.

Dienas norise.


  9.00 ievads, iepazīšanās, deja;

10.00 ievads kontemplācijā.(m.Diāna O.P.) un/vai 
          kontemplācija un Sv.Raksti (m.Hanna-Rita O.P.); kontemplatīvā lūgšana.
11.00 dejas meditācija (m.Diāna O.P.)
12.00 konference(m.Hanna-Rita O.P.) , kontemplatīvā lūgšana.
13.00-15.00 pusdienas, atpūta;
          privātās lūgšanas.
15.00 dejas meditācija (m.Diāna O.P.);
16.00 konference(m.Hanna-Rita OP);
          kontemplatīvā lūgšana.
17.00 dejas meditācija noslēgums;
Ap 18.30 Vissvētākā Sakramenta Adorācija vai Sv.Mise.sestdiena, 2015. gada 23. maijs

Dievs iesmējās.


Dievs iesmējās un dzemdināja Jēzu. Jēzus iesmējās un dzemdināja Svēto Garu. Visi trīs iesmējās un radīja mūs.
Meistars Ekharts.
 

God laughed and brought forth Jesus. Jesus laughed and brought forth the Holy Spirit. All three laughed and brought forth us.

Meister Eckhart

ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs

Un es lūgšu Tēvu.

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus, pacēlis acis uz debesīm, lūdzās par saviem mācekļiem, sacīdams: “Svētais Tēvs, pasargā viņus savā vārdā, kuru Tu man devi, lai viņi ir viens tāpat kā mēs.
Kamēr Es biju ar viņiem, Es viņus sargāju Tavā vārdā, kuru Tu man devi, un nosargāju, un neviens no viņiem nepazuda kā tikai pazušanas dēls, lai piepildītos Raksti.
Bet tagad Es eju pie Tevis un to runāju, vēl būdams pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Es viņiem devu Tavus vārdus, bet pasaule viņus ienīda, tādēļ ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet gan lai Tu viņus pasargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.
Svētī viņus patiesībā! Tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā Tu mani sūtīji pasaulē, tāpat arī Es viņus sūtīju pasaulē. Un par viņiem Es veltīju upurī pats sevi, lai arī viņi būtu svētīti patiesībā.
  Jņ 17, 11b-19
Vairāk info un pieteikšanās : www.betanija-op.lv - aktuāli.

sestdiena, 2015. gada 9. maijs

Trausluma pazemība.


Mūsu identitāte, kas ir apslēpta Dievā, dāvā dziļu radikāla patiesīguma sajūtu un vienlaicīgi - sava trausluma pazemību.
Ričards Rors(Richard Rohr)

piektdiena, 2015. gada 1. maijs

Mūsu klostera aizbildnis - sv.Jāzeps.

" Patiesībā ir tikai lūgšanas,
tā mūsu rokas ir svētītas,
nedarīt visu pēc kārtas, kas nesauc,
vai cilvēks pļauj vai ravē,
jau darbarīku kustība
ieplūst dievbijībā."
Rainers Marija Rilke (Rainer Maria Rilke)

https://betezujesus.files.wordpress.com/2012/04/hl-josef-und-maria-familie.png?w=12001.maijs, pēc Pāvesta Pija XII. lēmuma, tiek atzīmēts kā Svētā Jāzepa - strādnieka svētki.
Tā mēs godinām svēto Jāzepu un vienlaicīgi apzināmies cilvēka darba vērtību un cieņu.Jāzeps ar savu roku darbu nopelnīja iztiku savai ģimenei.Darbs, kuru šodien dara cilvēki un no kura reizēm arī cieš, atšķiras no darba, kuru cilvēki veica senajā pasaulē. Tomēr vienmēr cilvēks ar ķermeņa un gara spēku īsteno savu dzīvi, attīsta personību, dara dzīvi pasaulē vērtīgu un cieņas pilnu.Kristietis apzinās, ka viņa darbs nāk no Dieva un ved pie Dieva. 

Lūgšana sv.Jāzepam. 

Piemini mūs,svētais Jāzep,
un aizlūdz par mums pie Dieva,
kuru uzskatīja par tavu dēlu.
Dari mūs līdzīgus tavai Svētajai Līgavai,
Viņa Mātei, kurš ar Tēvu un Svēto Garu
dzīvo un valda nebeidzamā Mūžībā.Amen.
Sv.Bernardīns no Sjēnas (+ 1444)

ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis

Audz manī.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaqQ-TVruO5Kf8jfjU52yzDPQGISaFkEhOs2I29qontPneX4jBoG71TKVFV0hF1LxaMA3ipRmYMzZcj2YQC-nw5L0NVqeWikBlatzbv0eqBQyU_xcNjdqZ8UAE4ZyP-SbkF4kOC-sPZQI/s400/Anthony.jpg 

Audz manī lēni, nepārtraukti un dziļi, Kungs,
lai es nepārtraucu lūkoties, 
klausīties 
un palieku uz vietas, nemēģinot bēgt.
Tēvs Antonijs,
viens no tuksnešu tēviem.

pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis

Kas ir Tavs labais gans?

Bet, kas ieiet pa durvīm, ir avju gans.Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsij, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā.
Jāņa 10,2-3 
Nosauciet labos ganus savā dzīvē.Tos, kuri palīdzējuši jums kļūt par tiem, kas esat. Šajā sarakstā, iespējams, ir jūsu vecāki, vecvecāki, kāda krustmāte vai onkulis. Iespējams, jūsu izvēli ietekmējuši skolotāji, mentori, koučeri. Cerams, ka šajā sarakstā ir arī priesteri,mācītāji vai citas reliģiskas autoritātes.Varbūt tie ir jūsu lasīto grāmatu varoņi, kuri palīdzējuši izvēlēties ceļu.
Katrs no mums nes atbildību kļūt par labo ganu citam vai lūgties par viņiem.

Izpildīt Dieva gribu.

http://www.jesuit.org.sg/graphics/prayer/daily.word.of.god/pedro.arrupe01.gif 
Palīdzi, Kungs, Tavu gribu pazīt un to labi izpildīt.
Pedro Arrupe SJ

sestdiena, 2015. gada 24. janvāris

Sākt no jauna."Esiet gatavi, katru rītu sākt no jauna!"
Meisters Ekharts. 
"Seien Sie bereit, ein Anfänger jeden Morgen sein." 
Meister Eckhart.


trešdiena, 2015. gada 14. janvāris

Sirds lūgums.

Netici, lūdzu, netici, 
ka jau atkal viss ir garām.
Tikai tāpēc, 
ka gani ir aizgājuši,
un enģeļu dziesma ir izskanējusi.
Netici, lūdzu, netici,
ka tas noticis 
ar cilvēktapšanas svētkiem.
Tur, ārā, cilvēki jau mainās dāvanām,
novāc eglītes un gaismiņu virtenes.
Vēl naktis ir svētas
un Tevī kvēlo dievišķais mirdzums.
Nāc, apsēdies pavisam klusi
pie Bērna.
Ļauj prātam brīnīties,
sirdij atpūsties,
dvēselei dziedāt.
Un Debesis Tevī 
pieskarsies zemei.
Katja Sūs.otrdiena, 2015. gada 13. janvāris

"Nāciet un redziet!"Šajā sestdienā uzlūkosim un pārdomāsim Jāņa Evanģelija(sekojošās svētdienas Evanģelijs) tekstu:
" Tajā laikā Jānis Kristītājs stāvēja kopā ar diviem saviem mācekļiem un, ieraudzījis ejam Jēzu, sacīja: “Lūk, Dieva Jērs.” Abi mācekļi dzirdēja Jāņa vārdus un sekoja Jēzum.
Bet Jēzus, pagriezies atpakaļ un redzēdams viņus sekojam, tiem jautāja: “Ko jūs meklējat?” Tie Viņam atbildēja: “Rabbi,” – kas tulkojumā nozīmē: Mācītāj, – “kur Tu dzīvo?” Viņš tiem sacīja: “Nāciet, un redzēsiet.
Tā viņi aizgāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa. Tas bija ap desmito stundu.
No tiem diviem, kas dzirdēja Jāņa vārdus un sekoja Jēzum, viens bija Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis. Viņš vispirms uzmeklēja savu brāli Sīmani un viņam sacīja: “Mēs atradām Mesiju!” – kas tulkojumā nozīmē: Kristu. Un viņš atveda viņu pie Jēzus. Bet Jēzus, viņu uzlūkojis, sacīja: “Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tu tiksi nosaukts par Kefasu,” – kas tulkojumā ir: Pēteris."
Jo vecāki kļūstam, jo vairāk piedzīvotās nodevības, ievainojumi un vilšanās apslāpē mūsu dedzību. Ir vajadzīga spēja redzēt, no jauna ieraudzīt.Bet tas ir grūti - atgriezties tur, kur dvēsele saka:"Es neko nezinu." Tomēr - iespējams - tieši šie vārdi ir laimes sākums. Garīgums vienmēr ir saistīts ar redzīgumu.Un daudz mazāk ar centību, nopelniem un darbu.Tikko spējam redzēt, viss pārējais atklājas pats no sevis. Ceļš , pa kuru ejam, it kā kļūst platāks.Un upe vairs nav jāmeklē, mēs esam tās vidū.Lielā un patiesā dzīve dzīvo mūsos un mums atliek mācīties, šo dzīvi apstiprināt.Tā ir tik liela un dziļa, ka uzņem sevī pat pēdējo - nāvi.