sestdiena, 2011. gada 11. jūnijs

Svētā Gara atnākšana.

Vasarsvētki ir Svētā Gara atnākšanas svētki.Un Baznīcas dzimšanas diena.Pēc Kristus Piedzimšanas un Kristus Augšāmcelšanās svētkiem tie ir trešie nozīmīgākie svētki baznīcā.
Vasarsvētku pirmssākumi atrodami jūdu kalendārā, kur tie pazīstami kā pirmo augļu svētki(2.Mozus 23:16).
Svētā Gara atnākšanu jeb Vasarasvētkus svin 50 dienas pēc Kristus Augšāmcelšanās svētkiem jeb Lieldienām.Grieķu valodā tos sauc "Pentecosta"(piecdesmitā diena).Sakarā ar mainīgo Lieldienu datumu Vasarssvētki tiek svinēti starp 10. maiju un 13.jūniju.
Svētie Raksti stāsta, ka laikā starp Kristus Augšāmcelšanos un uzkāpšanu debesīs izveidojās mācekļu kopiena.Mācekļu tikšanās laikā viņi redzēja, ka kaut kas kā liesmu mēles nāca no debesīm, sadalījās un nolaidās pār katru apustuli.No Apustuļu darbu grām 2:1-21:"Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem,un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debess;kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ikviens tos dzirdēja runājam savā valodā.Tie sabijās un brīnīdamies sacīja: "Vai visi šie, kas runā, nav galilieši?Kā tad mēs ikviens dzirdam savu dzimto valodu -partieši, mēdieši, ēlāmieši un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā,Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un prosēliti, krētieši un arābi, mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam."Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja: "Kas tas ir?Bet citi zobodamies sacīja: "Tie salda vīna pilni."Bet Pēteris, nostājies ar tiem vienpadsmit, iesāka runāt un tiem sacīja: "Jūs, jūdi un visi, kas Jeruzālemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms, un iegaumējiet manus vārdus;šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda,bet te piepildās pravieša Joēla vārdi: tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus.Un arī pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos.Un Es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes apakšā virs zemes: asinis un uguni, un dūmus, un tvaiku.Saule pārvērtīsies tumsā un mēness asinīs, pirms nāks Tā Kunga lielā un spožā diena.Un ikviens, kas Tā Kunga Vārdu piesauks, tiks izglābts."
Vasarsvētkos notiek Svētā Gara atnākšana: Vasarsvētku brīnums.Liesmu mēļu veidā Svētais Gars redzami nāk pār apustuļiem un viņi sāk runāt svešās valodās.Valodu dāvana, pretēji valodu sajaukšanai pie Bābeles torņa, kalpo vienotībai:cilvēki sāk saprast viens otru.Vasarsvētki, kā tie pie mums tiek saukti, ir arī ražas svētki.Šajos svētkos tiek ievākta pirmā "garīgā raža" - nodibināta Baznīca.
Līdz 4. gadsimtam Vasarsvētki tika svinēti kopā ar Kristus Debeskāpšanas svētkiem.Vēlāk izveidojās divas svētku dienas.
Vēstule Galatiešiem 4:22 mums stāsta par Svētā Gara augļiem: "Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība."(Gal 4:22).
7 Svētā Gara dāvanas ir: 
gudrība, saprāts, padoms, spēks,zinība, dievbijība, Dieva bijāšana. 
Vēl par Svēto Garu un Svētā Gara atnākšanas svētkiem varat lasīt: 
http://svetdienasskolabetanija.blogspot.com/

Nav komentāru: